Sklep dostępny pod adresem https//:sklep.motorakowski.pl dokłada wszelkich starań, aby Klienci, dokonując zakupów, czuli się komfortowo i bezpiecznie. Sklep działa w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, szanując jednocześnie dobre obyczaje w obrocie gospodarczym, i uwzględniając standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

 

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio normujących ten obowiązek.

 

1. Definicje.

2. Zasady działania Sklepu.

3. Konto Klienta.

4. Zamówienia.

5. Płatności.

6. Realizacja.

7. Odstąpienie od umowy.

8. Reklamacja.

9. Gwarancja.

10. Ochrona danych osobowych.

11. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

12. Postanowienia końcowe.

 

1.Definicje.

1.1. MOTO RAKOWSKI/Sprzedawca/Administrator Danych Osobowych (ADO)/Usługodawca– Juliusz Rakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “MOTO Rakowski”  Juliusz Rakowski, Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Długa 8a, NIP: 123-082-63-13, REGON: 015266210;

1.2. Sklep internetowy MOTORAKOWSKI.pl lub Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.motorakowski.pl;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://sklep.motorakowski.pl/regulamin,1,pl.html;

1.4. Klient/Usługobiorca – osoba dokonująca zakupów w Sklepie MOTORAKOWSKI.pl;

1.5. Konto Klienta – usługa elektroniczna, umożliwiająca Klientowi, po zarejestrowaniu się, korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu oraz przyspieszenie procesu składania zamówienia w Sklepie;

1.6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu towaru bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.7. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który dokonuje zakupów w Sklepie, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów;

1.8. Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

 

2. Zasady działania Sklepu.

2.1. Przedmiotem działalności Sklepu jest świadczenie usług elektronicznych w tym detaliczna sprzedaż towarów.

2.2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2.3. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

2.5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

3. Konto Klienta.

3.1. Realizacja zamówienia w Sklepie nie wymaga założenia Konta Klienta.

3.2. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.

3.3. Zakładając Konto Klienta niezbędne jest podanie następujących danych:

a) Imię, nazwisko

b) Ulica, numer domu,

e) Miasto, kod pocztowy, województwo

h) Telefon,

i) adres E-mail,

j) NIP, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

3.4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Klienta.

3.5. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

3.6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

3.7. Klient może usunąć Konto Klienta w każdym czasie, a usunięcie Konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną.

 

4. Zamówienia.

4.1. Aby dokonać zamówienia Klient wybiera rodzaj, ilość i inne z parametrów produktu.

4.2. Po wyborze produktu Klient klika “dodaj do Koszyka”. Po dodaniu produktu jest on widoczny w Koszyku, a Klient może kontynuować zakupy. Dodanie produktu do Koszyka nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Produkty z Koszyka można usuwać.

4.3. Aby sfinalizować zamówienie, po dodaniu do „Koszyka” wybranych produktów, należy zaznaczyć opcję „Zamawiam”.

4.4. Klient w celu złożenia zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, którymi są: Imię/Nazwisko/Ulica/Numer domu/Miasto/Kod pocztowy/Województwo/Telefon/Adres E-mail oraz w przypadku Firmy dodatkowo: NIP, Nazwę Firmy.

4.5. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.

4.6. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu płatności oraz wysyłki towaru. Klient składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres do wysyłki towaru.

4.7. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „Zamawiam i płacę”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwot, wskazanych w podsumowaniu zamówienia (czyli zawarcia umowy na warunkach zawartych w podsumowaniu zamówienia oraz niniejszym Regulaminie).

4.8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.

 

5. Płatności.

5.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a. zwykły przelew bankowy,

b. przesyłka za pobraniem,

c. płatność kartami płatniczymi za pomocą Przelewy24.

5.2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

6. Realizacja.

6.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.2. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „Metody płatności i dostawa”.

6.3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

6.4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.5. Czas i koszt dostawy zależy od wybranej formy dostawy i jest wskazany w zakładce „Metody płatności i dostawa".

6.6. Przy każdym towarze w Sklepie podany jest czas wysyłki. Czas wysyłki to okres czasu, który upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu ekspedycji paczki ze Sklepu (uwzględniane są tylko dni robocze).

6.7. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu przygotowania do wysyłki ostatniego z zakupionych produktów.

6.8. Zaleca się, aby Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Kupujący skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 603 286 252, bądź na adres e-mail: sklep@motorakowski.pl

6.9. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn.1 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 603 286 252 bądź na adres e-mail: sklep@motorakowski.pl

 

7. Odstąpienie od umowy.

7.1. Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, w oparciu o art. 27 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

7.2. W przypadku jednego towaru termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia, wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

7.3. W przypadku wielu towarów, dostarczanych osobno, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.4. Konsument nie ponosi kosztów innych, niż koszty określone w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta.

7.5. Konsument odstępuje od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@motorakowski.pl bądź też listownie na adres:  MOTO Rakowski, Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Długa 8a;

7.6. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

7.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

7.10. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

8. Reklamacja.

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określone są w przepisach art. 556 i nast. ustawy Kodeks Cywilny (rękojmia).

8.2. Klient może złożyć reklamację mailowo na adres: sklep@motorakowski.pl, bądź listownie na adres reklamacyjny:  MOTO Rakowski, Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Długa 8a.

8.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym, przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

8.4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

8.5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.6. Sprzedawca zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe ma charakter jedynie rekomendacji i nie wpływa na skuteczność reklamacji.

8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8.10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8.11. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

9. Gwarancja.

9.1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera.

9.2. Sprzedawca może udzielać gwarancji na sprzedawany towar.

9.3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

10. Ochrona danych osobowych.

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, poprzez wystosowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

10.5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

10.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności i cookies”

 

11. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

11.1 Usługodawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym

b) newsletter

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;

11.2. Umowy o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w pkt a-e zawarta są na czas nieoznaczony.

11.3. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

11.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: Urządzenie końcowe typu komputer desktop, laptop, smartfon, tablet wyposażone:

Mysz lub inny manipulator + klawiatura, Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

Minimalne wymagania oprogramowania:

a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

11.5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

11.7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.motorakowski.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@motorakowski.pl lub pisemnie na adres: MOTO Rakowski, Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Długa 8a.

11.8. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

11.9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

 

12. Postanowienia końcowe.

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany w obowiązujących przepisach oraz rozwój Sklepu.

12.2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

12.3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

12.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

12.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy kodeks cywilny.

12.7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@motorakowski.pl lub zgłaszać listownie na adres: MOTO Rakowski, Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Długa 8a.

12.8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2020 r.