Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

3) marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

4) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

1) wniosek o:

– sprostowanie nieprawidłowych danych;

– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

2) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:

– jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Moto Rakowski:

Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Urząd Skarbowy – w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Moto Rakowski w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości korzystania przez Panią/Pana z usług firmy Moto Rakowski.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Moto Rakowski, kontakt:
1. e-mail:
biuro@motorakowski.pl,
2. pisemnie na adres: Moto Rakowski ul. Długa 8a 05-510 Konstancin-Jeziorna